About us

Phòng thực tập Điện tử được thành lập từ ngày 20 tháng 08 năm 1998. Phòng đảm trách nhiệm vụ dạy thực tập điện tử cho sinh viên chính quy, tại chức, và các lớp địa phương của các ngành Điện, Điện tử - Viễn thông, Tự động. Hàng năm khoảng 1500 sinh viên đến học với số tiết giảng dạy hơn 4000 tiết.

Featured

“Electronics Workshop, FEEE”
 

Electronics workshop was established on 20 August, 1998.

Read More

 

  • Ass. Prof. Nguyen Chu Hung passed away at 20:00 on 24/2/2016
  • Website of Alumni has just been setup on April, 2014

Links